WikiaAchtergrond Edit

1. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft per brief van 10 april 2006 aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat een twintigtal maatregelen aangekondigd ter bestrijding van files op het Nederlandse wegennet, en van de hinder die weggebruikers daarvan ondervinden. Deze maatregelen zijn gebaseerd op ideeën van medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (verder te noemen: “VenW”). In dezelfde brief doet de minister melding van een voorgenomen ideeënronde in het voorjaar met partijen buiten VenW.

2. In vervolg hierop zijn een aantal verdiepingssessies gehouden met onder meer vertegenwoordigers van regionale overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en weggebruikers. Deze sessies hebben geresulteerd in nog eens vijftien projecten, die zijn opgenomen in de Rijksbegroting 2007. Een van de 15 projecten is het project “Mobiliteitsinformatie via internet”, verder te noemen: “het project”.

3. VenW beoogt een gedragsverandering bij potentiële filerijders te bewerkstelligen. Die gedragsverandering bestaat hieruit dat weggebruikers / potentiële filerijders (de primaire doelgroep), meer dan tot op heden, voorafgaand aan een voorgenomen verplaatsing zich op de hoogte stellen van wat zij op hun weg aan vertragingen kunnen verwachten. Naar verwachting zal dit ertoe leiden dat zij op grond daarvan substantieel vaker de file mijden door op een aangepast tijdstip te vertrekken, dan wel een andere route te volgen, een ander vervoermiddel dan de auto te gebruiken of zelfs van de voorgenomen verplaatsing af te zien.

4. Om dit te bereiken acht VenW de volgende punten van belang:
(a) verdere / versnelde uitbreiding van het informatieaanbod via het internet;
(b) toegankelijker / overzichtelijker maken van dit informatieaanbod voor de doelgroep;
(c) meer bekendheid te geven aan het informatieaanbod en wat de gebruiker, in eigen ~ en maatschappelijk belang, met de aangeboden informatie kan doen.

5. Het project conformeert zich aan het beleid inzake actuele verkeersinformatie, zoals laatstelijk geformuleerd in de brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 mei 2004 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. (29200 XII 2004 nr. 134).

Projectbeschrijving Edit

6. Om het informatieaanbod via het internet uit te breiden (zoals bedoeld in punt 4.a) wil VenW een impuls geven aan de kwaliteit en breedte van het informatieaanbod op websites van service providers. Hierbij denkt VenW aan drie mogelijke instrumenten:
(a) optreden als launching customer voor nieuwe eindgebruikersdiensten of -functies via het internet, die anders niet of pas veel later tot stand zouden komen;
(b) financieren van de ontwikkeling van algemeen ter beschikking te stellen software die, door combinatie van bestaande gegevens, op nieuw te ontwikkelen toepassingen toegesneden basisinformatie levert;
(c) stimulering van de generatie van nu nog ontbrekende basisgegevens door publieke partijen.

7. Indien er voor een van de functies geen belangstelling bestaat bij service providers wil VenW die informatie, in een voor ieder toegankelijke vorm, zelf aanbieden via een publieke internet-website, zoals “Van A naar Beter” (www.vanAnaarBeter.nl).

8. Om het informatieaanbod via het internet voor de doelgroep toegankelijker / overzichtelijker te maken (zoals bedoeld in punt 4.b) wil VenW de bestaande internet-website “Van A naar Beter” (www.vanAnaarBeter.nl) uitbreiden. Het zal daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kunnen gaan om:
(a) verwijzingen, waaronder deep links, naar bestaande internetpagina’s van onder meer service providers en regionale overheden;
(b) “in het zonnetje zetten” van nieuwe ontwikkelingen bij service providers en meer in het algemeen in het veld van mobiliteitsinformatie, waaronder verkeers- en reisinformatie, in binnen- en buitenland;
(c) functies waarmee een eindgebruiker relatief gemakkelijk kan navigeren naar internetpagina’s van service providers en anderen, en daarbij bijvoorbeeld eenmalig ingevoerde persoonlijke ~ of reisgegevens kan ‘meenemen’;
(d) functies waarmee het publiek (inter-)actief betrokken wordt bij het terrein van de mobiliteitsinformatie.

9. Een impressie van de voorgestelde functies en rolverdeling bij realisatie wordt als bijlage van dit document gepubliceerd.

10. Om meer bekendheid te geven aan het informatieaanbod en wat de gebruiker, in eigen ~ en maatschappelijk belang, met de aangeboden informatie kan doen (zoals bedoel onder punt 4.c) wil VenW middels een publiciteitscampagne het publiek en in het bijzonder de primaire doelgroep (beter) bewust maken van de mogelijkheden om zich voorafgaand aan een voorgenomen verplaatsing te informeren over de (te verwachten) verkeersomstandigheden, reistijd (etc.) en om op grond daarvan hun reisgedrag aan te passen. VenW nodigt service providers en regionale overheden uit om in deze campagne te participeren.

11. Nadat de bovengenoemde verbeteringen zijn gerealiseerd en in bedrijf gesteld zal VenW de resultaten van het project op het gedrag van de primaire doelgroep uitgebreid evalueren.

12. VenW heeft voor het project een jaar uitgetrokken. Momenteel (begin november) is een verkenning van binnen- en buitenlandse websites afgerond, zijn de resultaten van een 0-meting onder gebruikers bekend en is een impressie samengesteld van door VenW voorgestelde systeemelementen, (teneinde een dialoog te kunnen voeren op basis van een gedeeld beeld). VenW wil binnen enkele maanden een aanbestedingstraject starten (waarschijnlijk bestaande uit meerdere percelen) met aansluitende realisatie. Het is de bedoeling om rond de zomer van 2007 belangrijke elementen operationeel te hebben, opdat voor 1 oktober van dat jaar een evaluatie onder het publiek kan plaatsvinden.

VenW vraagt belanghebbenden om zienswijzen Edit

13. Dit consultatieproces is erop gericht om:
(a) adviezen van publieke en private partners in te winnen over de (in het licht van de doelstellingen) optimale invulling van het project; en
(b) belangstelling van partijen voor deelname te peilen; en
(c) zicht te krijgen op de belangen die mogelijk benadeeld worden door het te realiseren project, zodat deze mee gewogen kunnen worden in de besluitvorming binnen het project.

14. Hoofdvraag voor VenW in dit proces is: hoe staan publieke en private belanghebbenden tegenover het voorgenomen project: waar zien zij kansen, waar bedreigingen en in hoeverre zouden zij zelf willen participeren?

15. Meer concreet zou VenW graag de volgende vragen beantwoord zien:
(a) In hoeverre zijn de door VenW voorgestelde functies maatschappelijk zinvol en wenselijk?
(b) In hoeverre is het (technisch, organisatorisch, commercieel) haalbaar om de voorgestelde functies binnen de looptijd van het project te realiseren?
(c) In de realisatie van welke functies zouden belanghebbenden willen participeren, en in welke rol?
(d) Hoe kijken belanghebbenden aan tegen de voornemens van VenW om in meer detail dan tot op heden naar websites door te verwijzen en om nieuwe ontwikkelingen bij anderen “in het zonnetje” te zetten.
(e) In hoeverre is er bereidheid om mee te werken aan het vergemakkelijken van navigatie tussen internetpagina’s van verschillende aanbieders van informatie door bijvoorbeeld door het publiek eenmalig ingevoerde gegevens (zoals herkomst, bestemming en vertrektijd) mee te laten nemen?
(f) Wat zijn logische percelen in het kader van het op deze consultatie volgende aanbestedingsproces?
(g) In hoeverre zouden belanghebbenden actief willen participeren in de voorgenomen publiekscampagne omtrent mobiliteitsinformatie?
(h) Welke nadelige gevolgen zouden belanghebbenden kunnen ondervinden van het realiseren van het project en hoe zouden deze voorkomen dan wel gemitigeerd kunnen worden?
(i) Zijn er andere (d.w.z. niet in het VenW-voorstel genoemde) elementen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de projectdoelstelling?

Aanpak van het proces Edit

16. VenW nodigt belanghebbenden uit om uiterlijk 23 november a.s. een (voorlopige) zienswijze te geven op het hierboven geformuleerde voornemen en daarbij in het bijzonder in te gaan op de onder punt 15 gestelde vragen.

17. VenW organiseert op 8 december 2006 een minisymposium, waarop reflecterende partijen in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijzen toe te lichten. De nadruk hierbij zal liggen op innovatieve aspecten van die zienswijzen. Tevens bestaat de gelegenheid om VenW verduidelijking te vragen over het hier besproken voornemen en zal VenW de bevindingen uit de 0-meting (zie punt 12) presenteren.

18. VenW zal mogelijk in de weken na het minisymposium met geïnteresseerde partijen verder willen praten over specifieke, op of direct na het minisymposium bekend te maken, onderwerpen.

19. Men kan tot en met 21 december 2006 een definitieve (bijgestelde) zienswijze indienen.

20. Van alle bijeenkomsten, vervolggesprekken e.d. die in het kader van het consultatieproces plaatsvinden worden openbare verslagen gemaakt. Organisatie

21. VenW organiseert het minisymposium en vervolggesprekken; en neemt de zienswijzen in ontvangst. Zienswijzen kunnen worden ingediend bij dhr. ir. J.P.F. Visser van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Postbus 1031, 3000 BA Rotterdam, E-mail: j.p.f.visser@avv.rws.minvenw.nl.

22. Het onder punt 17 bedoelde minisymposium zal worden geleid door een externe voorzitter. Verslagen worden samengesteld door een of meer externe secretaris(-sen).

Tijdsbeslag Edit

23. De tijd die hier voor een belanghebbende partij mee gemoeid gaat is afhankelijk van de mate waarin men aan het minisymposium bijdraagt, voorlopige en/of definitieve zienswijzen indient en deelneemt aan vervolggesprekken; men moet denken aan in totaal enkele dagen.

Voorwaarden Edit

24. Deelname aan dit proces is voor alle partijen, inclusief VenW, geheel vrijblijvend.

25. Aan informatie door VenW verstrekt in het kader van dit consultatieproces, waaronder gepubliceerde verslagen, kunnen geen rechten ontleend worden.

26. Voor deelname aan de consultatie zal VenW geen vergoedingen verstrekken.

27. Marktpartijen komen door deelname aan het consultatieproces niet meer of minder aanmerking voor opdrachten die VenW in het kader van het project zal kunnen verstrekken.

28. VenW behoudt zich het recht voor om na het consultatieproces niet tot aanbesteding van enig onderdeel van het project over te gaan.

29. VenW behoudt zich het recht voor om (gemotiveerd) af te wijken van in het kader van het consultatieproces naar voren gebrachte zienswijzen, ook waar het zienswijzen zou betreffen die door een meerderheid van de deelnemende partijen worden ondersteund.

Vervolg Edit

30. VenW weegt de resultaten van het consultatieproces mee in haar besluitvorming omtrent de verdere vormgeving van (aanbestedingen behorende tot) het project. In het bijzonder gaat het daarbij om: a. het opstellen van een programma van eisen / functionele specificatie voor de te realiseren functionaliteit; b. het definiëren van percelen waarin functionaliteit wordt aanbesteed; c. de verdere inrichting van de www.vanAnaarBeter.nl; d. de inrichting van de publiekscampagne.

Communicatie Edit

31. Het onderhavige document wordt gepubliceerd via het internet. VenW streeft ernaar om bekende mogelijk geïnteresseerden daarnaast rechtstreeks uit te nodigen tot het geven van een zienswijze; dit impliceert echter geen voorkeursbehandeling.

32. Verslagen zullen worden toegezonden aan partijen die een (voorlopige) zienswijze zullen hebben ingediend en tevens gepubliceerd via de VenW-internetsite.

Evaluatie Edit

33. Na afloop van het consultatieproces organiseert VenW een evaluatie daarvan. Betrokken partijen zullen worden uitgenodigd aan deze evaluatie deel te nemen.