Wikia


Om verkeersbeleid te maken of om verkeerskundige maatregelen te ontwikkelen, is informatie nodig over hypothetische en toekomstige situaties op de weg. Om deze informatie te leveren worden monitoringsgegevens in een verkeersmodel gestopt. Het model maakt vervolgens de inschatting van de toekomstige situatie. De informatie uit deze modellen is over het algemeen onzeker. Desondanks kunnen er nuttige vergelijkingen en analyses van mogelijke alternatieven mee worden uitgevoerd.

Definities
Model: Wiskundige formule die het verband tussen verschillende verkeerskundige variabelen beschrijft.

Simulatie: Berekening van hoe het verkeer zich gedraagt over verloop van tijd in een bepaalde situatie, uitgaande van een of meerdere modellen.

Voorspelling: Inschatting van een toekomstige verkeerssituatie.


InleidingEdit

Het modelleren van verkeer gebeurt al tientallen jaren. De eerste modellen waren eenvoudige formules om bepaalde onderdelen van het rijgedrag te beschrijven. Sinds de opkomst van de computer heeft de ontwikkeling van modellen een vlucht genomen. Ze vormen de kern van simulatieprogramma's waarmee de verkeersafwikkeling kan worden voorspeld. Tegenwoordig wordt offline modellering veel gebruikt bij het ontwikkelen en evalueren van maatregelen en voor beleidsvorming. De modellen geven inzicht in toekomstige situaties en effecten van verschillende maatregelen.

Toepassingen van offline verkeersmodellen voor monitoringEdit

In dit handboek wordt gekeken naar de toepassingen van verkeersmodellen bij monitoring. De modellen zetten de monitoringsgegevens om naar de gewenste informatie. Offline verkeersmodellen verwerken gegevens voor toepassingen met een niet-actuele informatiebehoefte. Met name verkeersmonitoring voor beleid en verkeersmonitoring voor ontwikkeling en evaluatie van maatregelen zijn toepassingen waarbij offline modellen worden gebruikt.

Verkeersmodellen worden in dit handboek opgedeeld in micromodellen en macromodellen. Micromodellen kunnen gedetailleerde evaluaties uitvoeren. Macromodellen zijn sterk in het doorrekenen van grote netwerken over de lange termijn. In het algemeen worden micromodellen daarom gebruikt bij ontwikkeling of evaluatie van een enkele maatregel en macromodellen bij het bepalen van beleid op de langere termijn. Deze indeling is 'grof'. Bovendien valt te verwachten dat micromodellen steeds groter en complexere netwerken kunnen doorrekenen, waarmee ze de rol van macromodellen kunnen overnemen.

Micromodellen voor het ontwikkelen en evalueren van maatregelenEdit

Micromodellen beschrijven het gedrag van individuele automobilisten. Door in een simulatie het gedrag van automobilisten na te bootsen, kunnen uitspraken worden gedaan over de verkeersafwikkeling als geheel. Micromodellen zijn dan ook met name geschikt om effecten van maatregelen te bepalen, die ingrijpen op het gedrag van individuele automobilisten. Vooral maatregelen in het kader van dynamisch verkeersmanagement (DVM) kunnen goed worden gemodelleerd. Hierbij gaat het zowel om verkeersregelinstallaties als om meer geavanceerdere maatregelen, zoals informatievoorziening, het afsluiten van rijstroken en dergelijke.

Om maatregelen te beoordelen voordat ze in praktijk worden gebracht, is er behoefte aan informatie over de verkeersafwikkeling in een hypothetische, toekomstige situatie. Bijvoorbeeld als een wegbeheerder wil weten wat het gevolg is van de herinrichting van een kruispunt of een netwerk van kruispunten, bij verschillende alternatieven. Aan deze informatiebehoefte kan worden beantwoord door een modelstudie te doen naar verschillende alternatieven. Op basis van actuele verkeersgegevens wordt een modellering gemaakt van de huidige situatie. Vervolgens worden verschillende alternatieven voor de toekomstige situatie op dezelfde wijze gemodelleerd. Een vergelijking tussen de verschillende alternatieven maakt duidelijk wat de te verwachten effecten zijn.

Hierbij moeten wel enkele kanttekeningen worden gemaakt. De uitkomst van een micromodel is altijd deels gebaseerd op onzekere waarden. Daarom worden simulaties meerdere malen uitgevoerd, zodat de spreiding in uitkomsten duidelijk in beeld komt. Dit betekent dat complete simulaties erg veel tijd kunnen kosten (tot enkele dagen computerrekentijd). Daarnaast moet er ook rekening mee worden gehouden dat de uitkomsten van een modelstudie niet absoluut zijn. Het beste kunnen de uitkomsten worden gebruikt voor een vergelijking van verschillende alternatieven. Daarnaast kunnen microsimulaties goed worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gedrag en om resultaten te kunnen visualiseren (zie de afbeelding).

OfflineModel

Macromodellen voor het bepalen van beleidEdit

Regionale BenuttingsVerkenner:
De Regionale BenuttingsVerkenner (RBV) is een gebruiksvriendelijk model om wegbeheerders te helpen bij het opzetten van gezamenlijk, regionaal verkeersmanagement (op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet). De gebruiker kan gemakkelijk de verkeerssituatie in een regio visualiseren, de grote lijnen van het gezamenlijke beleid uitzetten en de effecten van maatregelpakketten doorrekenen en in beeld brengen. Het model sluit daarbij steeds goed aan op de methode Gebiedsgericht Benutten. Het model is dynamisch, bedoeld voor de korte termijn en gericht op autoverkeer.

Het doorrekenen van effecten van verkeersmanagementmaatregelen gebeurt op een relatief grof detailniveau. Dat maakt het pakket zeer snel. Een run kost slechts een kwartier tot een half uur. Daardoor is het pakket uiterst geschikt voor de beleidsmatige fase van het ‘schetsen en plannen’. Het verkeersmanagement dat met de Regionale BenuttingsVerkenner is opgezet, kan daarna met modellen als BOSS Offline en FLEXSYT-II- (of andere, commercieel verkrijgbare modellen) tot een dieper detailniveau worden uitgewerkt.

Wanneer over een langere termijn naar grotere netwerken wordt gekeken, zijn de rekentijden van micromodellen te groot. Bovendien heeft het meenemen van allerlei gedetailleerde informatie weinig invloed op de kwaliteit van het eindresultaat. Daarom wordt op strategisch en beleidsmatig vlak gebruik gemaakt van macromodellen. Een voorbeeld hiervan, specifiek voor regionale toepassingen, is de Regionale BenuttingsVerkenner (RBV) die in het kader hiernaast wordt toegelicht.

Modelstudies over de langere termijn volgen hetzelfde stramien als de eerder beschreven micromodellen. Voor deze studies is het van groot belang om een goed nul-alternatief te hebben, ter vergelijking. Het nul-alternatief geeft weer wat de verwachtte situatie is wanneer er niets wordt gedaan. Aangezien de voorspellingshorizon ver ligt, is de zekerheid van de resultaten erg laag. Hiermee kan goed worden omgegaan, vooral door uitkomsten van alternatieven te vergelijken en door te kijken naar de oorzaken van eventuele knelpunten. De absolute getallen die uit deze simulaties komen hebben over het algemeen weinig waarde.


Bronnen en LinksEdit

Overzicht van verkeersmodellen