WikiaEen belangrijk aspect van de organisatie van regionale verkeersmonitoring is de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud. Er moet worden bepaald welke partij zorg draagt voor de continue kwaliteit van gegevens en hoe deze kwaliteit gewaarborgd blijft. Als een monitoringsproject met een kleine pilot begint, moet tevens worden vastgelegd hoe - op basis van evaluaties - wordt bepaald of het systeem een succes is en hoe het project wordt vervolgd (met uitbreiding van het systeem).

Beheer en onderhoud van een monitoringsysteemEdit

Regionale monitoringssystemen vallen vaak onder de verantwoordelijkheid van meerdere partijen. Vooral wanneer publieke én private partijen bij de monitoring zijn betrokken, is het van belang duidelijke afspraken te maken over het beheer en onderhoud van de systemen.

Beheer van het systeemEdit

In veel gevallen is beheer en onderhoud onderdeel van het contract met de leverancier. Dit is bijvoorbeeld het geval in het project Monitoring Rotterdam. De leverancier wordt afgerekend op de kwaliteit van de gegevens. Zodra een onderdeel van het systeem uitvalt, is het aan de leverancier om voor herstel zorg te dragen. Anders wordt hij gekort op zijn maandelijkse inkomsten voor de levering van gegevens. De kosten voor onderhoud worden dus niet apart in rekening gebracht, maar zijn - uitzonderingssituaties daar gelaten - onderdeel van het contract. In deze situatie kan een leverancier zelf keuzes maken op het gebied van de kwaliteit van systemen en het beheer en onderhoud. Een inferieure kwaliteit detectiesystemen betekent immers dat materialen vaker moeten worden vervangen. Dan zijn de initiële leveringskosten wel lager, maar zijn de kosten van het beheer en onderhoud mogelijk groter. Het risico ligt grotendeels bij de leverancier.

In de gemeente Utrecht heeft de dienst stadswerken het beheer en het onderhoud van de lussen en de VRI’s. Voor de verkeersmonitoring levert Vialis de gewenste gegevens en de kaart c.q. het model met de verkeerssituatie. De gemeente Utrecht koopt de dienst (de gegevens) in. Hierbij is dus een scheiding gemaakt tussen de VRI’s enerzijds en het leveren van verkeersmonitoring als dienst anderzijds. Voor de dienstverlening is een eindig prestatiecontract afgesloten met de leverancier. Indien niet aan de wensen wordt voldaan heeft de gemeente de mogelijkheid om het contract eerder te verbreken. De specifieke eisen aan betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens waren bij het ontwerp van het systeem nog niet duidelijk. De haalbare eisen moeten uit het project volgen.

KwaliteitsborgingEdit

Goed onderhoud is belangrijk om de kwaliteit van het systeem te behouden. Wanneer het volledige beheer van het systeem is uitbesteed, is het belangrijk dat de kwaliteit geborgd blijft. Een groot probleem hierbij is dat kwaliteit van informatie moeilijk te meten is, zoals beschreven in het artikel Bepalen van kwaliteit van data en informatie. In het project Haaglanden Mobiel is de problematiek van kwaliteitsborging deels ondervangen door ervoor te zorgen dat de private partij zelf belang heeft bij goede informatie. De stadsregio gebruikt een evaluatie - op basis van een gebruikersonderzoek - om de kwaliteit van het uiteindelijke product te bepalen.

Van pilot tot regionaal verkeersmonitoring systeem Edit

Een aantal regionale verkeersmonitoringssystemen is in eerste instantie als pilot opgezet. Hiermee krijgt de overheid een beeld bij de mogelijkheden van het systeem en het succes van eventuele samenwerking. Bij het opstarten van een pilot blijkt belangrijk om vooraf vast te stellen wanneer en op basis van welke criteria de pilot zal worden opgeschaald. In het MTS project van Noord-Brabant is als pilotgebied een gedeelte van de provincie benoemd om gegevens in te winnen. Er zijn de volgende criteria vastgesteld om te bepalen of de pilot wordt opgeschaald:

  • de uitkomsten van de kwaliteitsevaluatie;
  • kosten-baten analyse;
  • evaluatie kostenefficiency;
  • de wens van het maken van een Beter Zichtbaar Brabant.

Na een positieve evaluatie op met name de grote wegen, is besloten om het systeem uit te breiden tot de gehele provincie Noord-Brabant en deze dienst voor een periode van twee jaar af te nemen. Met de uitbreiding van het systeem is ook een positief signaal afgegeven aanandere leveranciers, namelijk dat de techniek van dit soort systemen werkt. Dit bevordert dat concurrentie op de markt ontstaat en dat systemen daardoor ook verbeterd en doorontwikkeld worden.

In veel projecten wordt begonnen met een beperkt verkeersmonitoringsysteem, wat daarna langzaam over het hele beheergebied wordt uitgebreid. Hierbij wordt niet expliciet een pilot benoemd. Dit betekent vaak dat er geen criteria zijn opgesteld om het project terug te draaien, wanneer het niet aan de verwachtingen blijkt te voldoen.

Openstaande vragenEdit

  • Hoe maak je systemen die goed kunnen worden uitgebreid, zodat je klein kunt beginnen om groot te eindigen?
  • Wat zijn nog meer methoden om de kwaliteit van de diensten van een externe partij te waarborgen?

BronnenEdit

Interview Peter de Wolff, Provincie Noord-Brabant

Interview Peter Jan Kleevens, Gemeente Utrecht

Interview Arjan Veurink & Patrick van Norden, Stadsgewest Haaglanden

Schriftelijk Interview, Leon Deckers, dS+V Rotterdam

Interview Jan Maarten vd Berg, Gemeente Amsterdam

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki