WikiaIn het handboek zijn enkele referentieprojecten opgenomen van vernieuwende en leerzame projecten in zowel binnen- als buitenland. In de afzonderlijke artikelen wordt ingegaan op het doel van monitoring, de informatie behoefte, de gebruikte inwinsystemen, de bewerking van de ingewonnen gegevens tot bruikbare informatie, de organisatorische aspecten en de succes- en faalfactoren.

Cases NederlandEdit

In het handboek Regionale Verkeersmonitoring worden de volgende projecten en pilots, die vernieuwend en leerzaam zijn op het gebied van verkeersmonitoring in Nederland, besproken:

Met het project Monitoring Rotterdam (MoRo) richt de gemeente Rotterdam zich op het structureel inwinnen van verkeersgegevens. Het project is in april 2004 van start gegaan en fase 1 van het project is begin 2007 afgerond. In deze eerste fase is het inwinsysteem ontworpen. Hiertoe werd bepaald welke informatie gewenst is, welke indicatoren hiervoor nodig zijn en welke systemen in staat zijn om deze gegevens te verzamelen. Tevens werden de verschillende systemen beoordeeld en vergeleken. De belangrijkste keuze die in fase 1 moest worden gemaakt, was de keuze tussen een systeem voor kentekenherkenning en/of een netwerksysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens afkomstig uit een verkeersregelinstallaties. Omdat de kwaliteit van een kentekenherkenningsysteem dat reistijden kan meten groter is dan een netwerksysteem dat reistijden berekend, is er gekozen voor de realisatie van een kentekenherkenningsysteem. De planning is dat alle benodigde systemen in het derde kwartaal van 2008 volledig operationeel zijn.
De provincie Noord-Brabant wint in het project 'Brabantse Wegen Beter Zichtbaar' actuele verkeersinformatie in over het complete wegennet. De inwining van deze informatie gebeurt door middel van het volgen van mobiele telefoons op het wegennetwerk. Alle verkeersbewegingen op zowel het hoofd- als het onderliggend wegennet worden geregistreerd door het MTS-systeem van LogicaCMG, waarmee de bewegingen van mobiele telefoons worden gevolgd. Via de provinciale internetsite en in de toekomst misschien ook via DRIP’s op provinciale wegen, wil de provincie meer inzicht geven in de verkeersbewegingen op het totale wegennet.
Met het project Monitoring Zuidoost (MOZO) is de gemeente Amsterdam de weg ingeslagen naar structurele inwinning van verkeersgegevens. In de eerste fase van het project zijn vijftien verkeersregelinstallaties voorzien van data-inwinapparatuur. De gegevens worden in een centrale verwerkt tot verkeersinformatie. Met deze informatie wordt het netwerk in het economisch belangrijke Amsterdam-Zuidoost beheerd. De ingewonnen gegevens worden gebruikt voor beleidsinformatie, verkeersinformatie en dynamisch verkeersmanagement.
Langs de provinciale wegen N206 (Leiden – Katwijk) en N207 (Alphen aan den Rijn – Leimuiden) heeft de provincie Zuid-Holland radarmeetposten geplaatst voor het inwinnen van actuele verkeersinformatie. Serviceproviders (ANWB en VID) verwerken de verkeersinformatie in hun media (internet, radio, teletekst, enzovoort) en brengen zo weggebruikers op de hoogte van de verkeerssituatie op beide wegen.
RegioLab Delft is een samenwerkingsverband van kennisinstituten, bedrijven en overheden, actief op het gebied van verkeersmanagement. Het is opgericht in november 2000 en het werkgebied is de Zuidvleugel van de Randstad. RegioLab delft is een regionaal voorbeeld van het op verschillende manieren inwinnen van gegevens en het verwerken daarvan tot integrale informatie. Informatie over de intensiteit en de snelheid van het verkeer, over verschuivingen die optreden bij files en toeritdosering en over passeertijden van het openbaar vervoer worden in RegioLab door data fusie bij elkaar gebracht. De informatie betreft zowel gemeentelijke en provinciale wegen als rijkswegen. De gegevens worden ingewonnen met bestaande detectoren zoals VRI’s, doseerlichten en inductielussen. Ook wordt er gebruik gemaakt van camera’s voor kentekenherkenning.
Het stadsgewest Haaglanden heeft voor het monitoren, verwerken en distribueren van verkeers- en reisinformatie een innovatieve aanpak gekozen. Met een startsubsidie is het consortium TripleVia in staat gesteld de volledige informatieketen te bedienen. Haaglanden en TripleVia verwachten dat verkeersinformatie voor actueel gebruik en voor beleidsdoeleinden genoeg geld op kan brengen om het volledig aan de markt over te laten. Omdat de risico's en opstartkosten echter groot zijn, was een startsubsidie noodzakelijk om het project te realiseren. Het project verloopt tot nu toe succesvol en er is goede hoop dat dit ook op langere termijn zo blijft. Dan moet er echter wel voldoende (betaalde) interesse zijn voor de geleverde verkeersinformatie.
De gemeente Almere past voor het verkrijgen van een betere verkeersfwikkeling en doorstromingen DVM-maatregelen, gebiedgericht benutten en (regionale) verkeersmanagementscenario's toe. Daarnaast wil de gemeente haar inwinders en bezoekers beter informeren over de actuele en verwachte verkeerssituatie in de stad. Echter verkeersmanagement kan niet zonder data. Daarom is Almere begonnen met het toepassen van het monitoringssysteem ViaContent van Vialis. Dit systeem haalt zijn data uit de reeds aanwezige systemen op het wegennet, met name de VRI's. De verzamelde data wordt vervolgens bewerkt in een verkeersmodel. Hierdoor kunnen met een hoge betrouwbaarheid uitspraken worden gedaan over de belasting op het gehele verkeersnetwerk.
RWS heeft weegpunten op de Nederlandse rijkswegen om vrachtwagens te detecteren (lengte snelheid kentekenfoto overzichtsfoto en een voetuigtype) en hun gewicht al rijdend te meten; de "Weigh In Motion" techniek. De data wordt gebruikt om overbelading tegen te gaan in samenwerking met oa IVW en KLPD.

Cases buitenlandEdit

In het handboek Regionale Verkeersmonitoring worden de volgende projecten en pilots, die vernieuwend en leerzaam zijn op het gebied van verkeersmonitoring in het buitenland, besproken:


Voorbeeldprojecten in Europa:

De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen gebruikt een online simulatie om weggebruikers te informeren over de verkeerssituatie op het hoofdwegennet. Op de site www.autobahn.nrw.de zijn zowel de actuele als de te verwachten verkeersstromen te zien, aangevuld met gegevens over afzettingen en werkzaamheden. Dankzij dit OLSIM-project (OnLine SIMulatie) kunnen weggebruikers hun reis beter plannen qua route en tijd. Hierdoor wordt de hoeveelheid autoverkeer beter gespreid en het netwerk efficienter benut.
De VerkehrsManagementZentral (VMZ) in Berlijn komt voort uit een publiek-private samenwerking tussen de deelstaat Berlijn en een consortium van Siemens en DaimlerChrysler Services. Het doel van de centrale is om het gedrag van reizigers te beïnvloeden door het verzamelen, bewerken en verspreiden van actuele reisinformatie over verschillende modaliteiten in Berlijn. In het kader van de publiek-private samenwerking is met publiek geld meetapparatuur geïnstalleerd op het Berlijnse wegennet; de dienstverlening wordt door de private partners betaald. De private sector kan winst maken met dit project door de informatie door te verkopen in specialistische diensten voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt.
Het verkeer in en rond Barcelona wordt door twee overheden gemonitord: het stadsbestuur en de provincie hebben hiervoor hun eigen systemen. De informatie uit de monitoring wordt via internet en DRIP's aan het publiek doorgegeven. Ofschoon beide overheden vergelijkbare diensten leveren, is de samenwerking om tot een totaal regionaal verkeersbeeld te komen nog minimaal.
Kan monitoring vanuit de lucht een bijdrage leveren aan stedelijke verkeersmonitoring? In Berlijn is een pilot uitgevoerd, waarbij met een infraroodcamera aan boord van een vliegtuig het verkeer werd gemonitord. Hoewel het moeilijk is om realtime, betrouwbare metingen te krijgen, lijken de eerste resultaten hoopvol te zijn. De gegevens lijken vooral waardevol als aanvulling op conventionele metingen.

Voorbeeldprojecten in de rest van de wereld:

Zuid-Californië zet verschillende Intelligente Transport Systemen (ITS) in om de verkeerscongestie te verminderen en de mobiliteit te verbeteren. Het zogeheten Southern California Priority Corridor Showcase Program omvat zeventien ITS-projecten op. Het programma is voornamelijk gericht op het ontwikkelen van een communicatiesysteem voor verkeersmanagement, maar binnen verschillende projecten wordt wel aandacht besteed aan de verzameling van verkeersinformatie. Kenmerkend voor het Showcase-programma is het feit dat er veel aandacht is besteed aan de samenwerking.
Japan is een voorloper in de ontwikkeling van autonavigatiesystemen en aanverwante toepassingen. Een van de exponenten hiervan is VICS, het Vehicle Information and Communication System. Het was in 1996 's werelds eerste real-time verkeersinformatiesysteem. Routenavigatiesystemen die met VICS zijn uitgerust, geven weggebruikers 24 uur per dag real-time verkeersinformatie. In woord en beeld. Het aantal systemen dat van VICS gebruik maakt, is de vijftien miljoen stuks inmiddels gepasseerd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki