WikiaPartners:

 • Gemeente Delft, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ir. H.J. Grashoff wethouder van milieu, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en vastgoed;
 • Gemeente Rotterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. N.J. Reinhoud, hoofd Verkeer en Vervoer;
 • Provincie Zuid-Holland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. J. Fransen, Commissaris van de Koningin van de Provincie Zuid-Holland;
 • Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. H. Jeekel, hoofdingenieur-directeur;
 • Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. K.Kosters, directeur Wegen en Verkeer;
 • Siemens Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ing. J.P.M. Koemeester en dhr. R.J.L. Smeets;
 • Technische Universiteit Delft, rechtsgeldig vertegenwoordigd door prof.ir. L. de Quelerij, decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geo-wetenschappen;
 • TRAIL, rechtsgeldig vertegenwoordigd door prof.dr. H. van Zuylen, wetenschappelijk directeur;
 • Vialis, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ir. J.H.M. van Kleef, algemeen directeur;

... overwegende dat:

 • op 11 november 2000 het RegioLab Delft (kortweg: RegioLab) is opgericht met een overeengekomen looptijd van 4 jaar
 • Partners de onder de naam RegioLab Delft gestarte samenwerking wensen voort te zetten en uit te breiden
 • Partners daartoe de essentie en randvoorwaarden van hun samenwerking (opnieuw) wensen vast te leggen

... komen ten behoeve van hun samenwerking in RegioLab als volgt overeen:


Artikel 1: Samenwerking

 1. RegioLab Delft is een samenwerkingsverband waarin Partners opereren ter behartiging van hun individuele en gezamenlijke belangen bij het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling.
 2. Het is daarbij dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling dat RegioLab Delft een juridische entiteit, een drager van rechten en verplichtingen, is.
 3. Het voorgaande sluit niet uit dat (één of meer, dan wel alle) Partners zich extern presenteren als deel uitmakend van het samenwerkingsverband RegioLab Delft.


Artikel 2: Doelstelling

Het doel van RegioLab Delft is:

 1. Actuele en historische verkeersgegevens in een regio beschikbaar te stellen voor onderzoeksdoeleinden;
 2. Een pilot-omgeving te bieden voor Partners om veelbelovende concepten t.b.v. reisinformatie en verkeersmanagement onder praktijkomstandigheden uit te proberen en te demonstreren;
 3. Een praktijktest-omgeving te bieden voor samenwerking tussen verkeerssystemen van Partners en eventuele andere partijen en voor gezamenlijke regelstrategieën c.a.;
 4. Het promoten van verkeersmanagement in het algemeen.


Artikel 3: Organisatie

 1. Er is een Stuurgroep, waarin een vertegenwoordiger van ieder van de Partners zitting heeft. Deze geeft leiding aan RegioLab Delft en bevordert de samenwerking van de Partners; zij komt tenminste driemaal per jaar bijeen. De individuele leden van de Stuurgroep zijn verantwoordelijk voor de optimale inzet van hun respectievelijke organisatie voor RegioLab Delft. Specifieke taken van de Stuurgroep zijn:
  • het vaststellen van het jaarlijkse Programma (zie artikel 4 lid 1));
  • het goedkeuren van projectplannen en aanwijzen van Projectleiders (zie lid 2));
  • het goedkeuren van eventuele faseovergangen in | Projecten (zie artikel 4 lid 2);
  • het bewaken van risico’s in de omgeving van Projecten;
  • het bijsturen van Projecten als de projectvoortgang of een externe ontwikkeling daartoe aanleiding geeft;
  • het accepteren van projectresultaten;
  • het aanwijzen en het aansturen van de Programmamanager;
  • het beschikbaar stellen van personeel voor de Projectteams (zie lid 2) en het Kernteam (zie lid 4).
 2. Onder de Stuurgroep ressorteren Projectteams.
  • Elk Projectteam bestaat uit een Projectleider en één of meer anderen: elke deelnemende Partner levert in beginsel één teamlid.
  • De Projectleider heeft de dagelijkse leiding van een Project, draagt zorg voor oplevering van de projectresultaten en rapporteert aan de Stuurgroep.
 3. De Stuurgroep benoemt een Programmamanager; deze
  • draagt zorg voor de externe communicatie, systeemarchitectuur en -beheer en voor facilitaire ondersteuning met een projectoverschrijdend karakter;
  • beheert het budget gevoed door de Partners, waaruit uitgaven voor Beheersactiviteiten (zie artikel 4 lid 5) en, voor zover door betrokken Partners afgesproken, Projecten kunnen worden voldaan;
  • bereidt jaarlijks een Programma voor;
  • rapporteert en adviseert eens per twee maanden aan de Stuurgroep over de voortgang van het Programma;
  • beslist zo nodig namens de Stuurgroep hoe knelpunten worden opgelost die ontstaan door het op elkaar inwerken van de Projecten;
  • adviseert en ondersteunt de voorzitter van de Stuurgroep, onder meer bij het voorbereiden van overleggen en het installeren van Projectteams;
  • zorgt voor voorbereiding en verslaglegging van Stuurgroepbijeenkomsten en voor de bewaking van de daar genomen besluiten.
 4. De Programmamanager wordt met raad en daad bijgestaan door een Kernteam, op diens voordracht aangewezen door de Stuurgroep.


Artikel 4: Activiteiten, programmering en financiering

 1. Jaarlijks wordt door de Programmamanager in samenspraak met het Kernteam een Programma (inclusief begroting) opgesteld van Projecten en Beheersactiviteiten, die ter goedkeuring aan de Stuurgroep wordt aangeboden.
 2. Projecten zijn afgebakende activiteitenpakketten waarvoor Partners specifiek samenwerkingsarrangementen treffen, met name voor:
  • onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • praktijkimplementaties t.b.v. pilots;
  • kennistransferactiviteiten.
 3. Het staat een Partner vrij om al of niet aan een project deel te nemen.
 4. Projecten worden in de regel gefinancierd door de Partners die aan het betreffende project deelnemen.
 5. Tot Beheersactiviteiten worden tenminste gerekend:
  • programmering en programmasturing;
  • externe communicatie;
  • systeemarchitectuur en –beheer;
  • facilitaire ondersteuning voor zover deze activiteiten een projectoverschrijdend karakter hebben
 6. De Stuurgroep stelt jaarlijks een budget voor Beheersactiviteiten vast op voordracht van de Programmamanager en stelt hiervoor budget ter beschikking gevoed door de Partners; in de regel tenminste Euro 10.000,- per Partner per jaar, welk bedrag niet omvat de personele kosten, welke gedragen worden door Partner wiens (eigen of ingehuurde) personeel voor een Project wordt ingezet. De Stuurgroep kan bepalen dat in enig jaar met een lager bedrag volstaan kan worden.
 7. Partners kunnen desgewenst (deels) extern gefinancierd personeel inzetten, dat onder deze samenwerkingsovereenkomst wordt beschouwd als ‘eigen’ personeel van de betreffende Partner.


Artikel 5: Gebruiksrechten

 1. Partners hebben ieder voor zich gedurende duur van de onderhavige samenwerking het vrije gebruiksrecht van data die zijn verzameld, verwerkt, bewerkt of gegenereerd in het kader van een project, alsmede de projectresultaten, met dien verstande dat van verzamelde data niet afkomstig van een Partner, het intellectuele eigendom daarvan blijft berusten bij de betreffende derde.
 2. Een Partner die derden, niet zijnde een Partner, al dan niet tegen betaling de beschikking wil geven over (delen van) data of projectresultaten, legt dit voornemen ter goedkeuring voor aan de Stuurgroep. De Stuurgroep hecht hieraan haar goedkeuring, tenzij één of meer leden zich daartegen verzetten.
 3. Data voor zover bestaande uit actuele verkeersgegevens gegenereerd door Rijkswaterstaat mogen Partners alleen gebruiken voor tijdelijke product- en / of modelontwikkelingstrajecten, zulks ter beoordeling door Rijkswaterstaat Verkeerscentrum Nederland.
 4. Partners kunnen desgewenst nadere afspraken maken over het gebruiksrecht van gegevens; deze afspraken worden alsdan aan de Stuurgroep ter goedkeuring voorgelegd.
 5. Het staat een Partner vrij om met, aan de hand of op basis van data en project-resultaten buiten het verband van RegioLab Delft eigen onderzoek (te laten) verrichten; op van geval tot geval overeen te komen voorwaarden kan de betreffende Partner ervoor kiezen de andere Partners op de resultaten van een dergelijk onderzoek een gebruiksrecht te verlenen.


Artikel 6: Toe- en uittreding van Partners

 1. Alleen na unaniem akkoord van de Stuurgroep kunnen nieuwe partners toetreden.
 2. Bij verlenging van de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 10 lid 2, heeft elke Partner zonder meer het recht om uit de samenwerking te treden.
 3. Een Partner kan alleen tussentijds uit de samenwerking treden:
  • na voltooiing van het project of – indien van toepassing – de projecten waarin hij deelneemt,
  • of op het moment dat zijn aandeel in een project door een andere Partner overgenomen kan worden,
  • of als ook zonder zijn deelname het project conform doelstelling en planning voltooid kan worden.
  • In de onder b en c genoemde gevallen verliest de uittredende Partner de in artikel 5 lid 1 en 4 genoemde rechten.
  • Bij uittreding moet de uittredende Partner zijn bijdrage in de beheerskosten betalen voor dat jaar, voor zover nog niet door hem voldaan.
 4. Als een Partner zich evident onvoldoende inspant om de samenwerking tot een succes te maken, kunnen de andere Partners gezamenlijk hem uitsluiten van de samenwerking; alsdan is het bepaalde in het vorige lid van overeenkomstige toepassing.


Artikel 7: Deelname op projectbasis

 1. Derden kunnen toetreden op projectbasis; hiervoor is instemming door een gewone meerderheid in de Stuurgroep vereist.
 2. Een (vertegenwoordiger van een) derde als bedoeld in het vorige lid heeft binnen de Stuurgroep alleen een stem waar het het Project betreft waarin hij deelneemt en heeft overigens alle rechten en plichten van een gewone Partner, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 5 zich beperkt tot het Project waarin deelgenomen wordt.
 3. Na voltooiing van het betreffende Project treedt de derde automatisch uit het samenwerkingsverband.


Artikel 8: Risico

 1. Partners leveren hun inbreng (van geld, personeel, apparatuur, huisvesting, etc.) voor eigen rekening en risico.
 2. Voor zover noodzakelijk geacht en/of rechtens vereist, geven Partners elkaar nu voor alsdan het recht van gebruik van elkaars apparatuur; in projectverband kunnen hierover nadere afspraken gemaakt worden.


Artikel 9: Positie van personeel werkzaam voor het RegioLab

Voor personeel in dienst van – of ingehuurd door – Partners heeft deelname aan activiteiten van RegioLab Delft geen arbeidsrechtelijke gevolgen.


Artikel 10: Looptijd van de overeenkomst

 1. Deze overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, ter rekenen vanaf het moment van ondertekening door de laatste ondertekenaar namens één van de partners.
 2. De overeenkomst wordt ten hoogste twee keer stilzwijgend of bij nadere overeenkomst verlengd, steeds voor een periode van twee jaar.
 3. Partijen komen overeen om steeds een jaar voor het verstrijken van de (verlengde) looptijd van deze overeenkomst met elkaar te overleggen of en onder welke condities RegioLab wordt voortgezet.


Artikel 11: Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Ieder van de Partners kan een voorstel tot wijziging van de overeenkomst voorleggen aan de Stuurgroep.
 2. Het bepaalde in de overeenkomst zal slechts gewijzigd worden na schriftelijke instemming van alle Partners.


Artikel 12: Schadevergoeding in geval van wanprestatie

 1. Een Partner kan slechts schadevergoeding vorderen wegens zeer ernstig toerekenbaar tekortschieten door een andere Partner.
 2. De eventueel te betalen schadevergoeding wordt beperkt tot door de benadeelde Partner in context van het samenwerkingsverband geleden directe schade tot ten hoogste maximaal de financiële omvang van het project.


Artikel 13: Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen Partners worden besproken in de Stuurgroep.
 2. Blijft het geschil blijkens mededeling van één van de betrokken Partners daarna bestaan, dan wordt gepoogd het te beslechten door mediation.
 3. Indien men niet tot overeenstemming komt om mediation toe te passen of indien de mediation niet tot en oplossing leidt, wordt het geschil ter beslechting voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.


Artikel 14: Public relations

 1. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zullen Partners bij het voeren van promotionele activiteiten rond RegioLab en projecten die in RegioLab-kader zijn of worden uitgevoerd, te allen tijde benadrukken dat RegioLab een samenwerkingsverband van alle deelnemende Partners is.
 2. Geen der Partners claimt exclusiviteit, noch ten aanzien van de activiteiten die plaatsvinden binnen het RegioLab, noch ten aanzien van de totstandkoming ervan.


Artikel 15: Areaal

Het geografische werkterrein van RegioLab Delft is de Zuidvleugel van de Randstad. Het epitheton ‘Delft’ symboliseert de concentratie van betrokken kennisinstituten in Delft en omstreken.


Ondertekening voor akkoord namens Partners

Organisatie Ondertekenaar Datum Handtekening
Gemeente Delft ir. H.J. Grashoff 11 aug. 2005 w.g. Grashoff
Gemeente Rotterdam dhr. N.J. Reinhoud 10 mei 2005 w.g. Reinhoud
Provincie Zuid-Holland drs. J. Franssen 2 nov. 2005 w.g. Franssen
Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer drs. H. Jeekel 19 mei 2005 w.g. Jeekel
Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland drs. K.Kosters 17 mei 2005 w.g. Kosters
Siemens Nederland ing. J.P.M. Koemeester 11 mei 2005 w.g. Koemeester
Siemens Nederland dhr. R.J.L. Smeets 7 juni 2005 w.g. Smeets
Technische Universiteit Delft prof.ir. L. de Quelerij 14 juni 2005 w.g. de Quelerij
TRAIL prof.dr. H.J. van Zuylen 8 juni 2005 w.g. van Zuylen
Vialis ir. J.H.M. van Kleef 20 mei 2005 w.g. van Kleef