Wikia


Dit artikel is grotendeels gebaseerd op een interview met Peek Traffic.

Utopia is een netwerkregelsysteem om de afwikkeling van verkeersstromen te optimaliseren, door verschillende verkeersregelinstallaties gecoördineerd aan te sturen. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een model voor het voorspellen van wachtrijen bij verschillende kruisingen. Op basis van een aantal nader vast te stellen objectieve criteria kunnen de verkeersregelinstallaties zó worden afgesteld, dat de verkeersstroom zich optimaal kan afwikkelen. Objective criteria zijn bijvoorbeeld de wachtrijlengte, de verliestijd, het aantal stops of de voorrang voor het openbaar vervoer. Naast de reguliere detectielussen bij VRI's maakt Utopia ook gebruik van detectielussen die zich na de kruisingen bevinden en die het afrijdende verkeer meten.

Inleiding Edit

Het netwerkregelsysteem Utopia is er op gericht om de afwikkeling van de verkeersstroom te optimaliseren, door de verkeersregelinstallaties op verschillende kruisingen af te stemmen op het actuele verkeersaanbod. De verkeersgegevens die door Utopia worden ingewonnen, worden aangewend om verkeersstromen te sturen en te regelen. De kruisingen kunnen worden geoptimaliseerd voor integrale verliestijd of voor verliestijd voor routes of richtingen. Ook kan het aantal stops worden geminimaliseerd. Dit is onder meer relevant voor de uitstoot van schadelijke emissies.

Peek2 utopia

In Nederland wordt Utopia geëxploiteerd door Peek Traffic. Het product is ontwikkeld in samenwerking met de Italiaanse onderneming Mizar en het eveneens Italiaanse Centro Studi Sistemi di transporto (CSST).

Werking van Utopia Edit

Inwinning Edit

Utopia maakt gebruik van de reeds bestaande inductielussen en van meetgegevens uit de verkeersregelinstallaties. Daarnaast kunnen extra lussen worden aangelegd voor specifiek gebruik door Utopia. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van detectievelden (inductielussen) die zich na de kruisingen bevinden (de zogenoemde exitlussen) voor het meten van het afrijdende verkeer (afrijcapaciteit). Het afrijdende verkeer vormt de input voor de volgende kruising.

Indien tussen twee kruisingen sprake is van belangrijke zijwegen, waardoor er sprake is van veel afslaand of invoegend verkeer, is het wenselijk om daar extra detectielussen aan te leggen. Indien de zijweg echter slechts een beperkte verandering in de verkeersintensiteit tot gevolg heeft, kan worden volstaan met modelmatige schattingen.

Om binnen de verkeersregeling prioriteit te kunnen geven aan het openbaar vervoer, volgt Utopia bussen op hun route. Utopia kan zelfstandig voertuigen volgen, maar kan ook samenwerken met een centraal managementsysteem voor het openbaar vervoer. Utopia is in principe onafhankelijk van het type openbaar vervoer detectie. Het is zowel mogelijk met fysieke of virtuele lussen (VETAG, VECOM en KAR) te werken als met continue locatiebepaling.

Bewerking Edit

Met behulp van een wachtrijmodel wordt, op basis van de verkregen verkeersintensiteiten, een voorspelling van de wachtrijen bij de kruisingen gemaakt. Op basis van een aantal nader vast te stellen objectieve criteria kunnen de verkeersregelinstallaties zó worden afgesteld, dat de verkeersstroom zichzelf optimaal afwikkelt. Voorbeelden van dergelijke criteria zijn de wachtrijlengte, de verliestijd, het aantal stops of de voorrang voor het openbaar vervoer. Het inschatten van de parameters is de sleutel tot een optimale netwerkregeling. Door middel van simulatie kunnen de gewenste instellingen vooraf worden 'getuned'. Vervolgens passen de regelingen zich, bij voldoende gegevensinwinning, geheel aan de verkeerssituatie aan.

Met behulp van modelmatige correctiemechanismen wordt vastgesteld hoeveel verkeer er in een netwerk bijkomt en uitgaat (zijwegen), met name op de randen van het netwerk. Zodoende kan voor het gehele netwerk worden bepaald hoeveel verkeer zich waar bevindt.

Uitvoer Edit

Met Utopia wordt inzicht gegeven in de verkeersafwikkeling nabij geregelde kruisingen. Dit beeld bestaat onder meer uit:

Daarnaast kan Utopia inzicht geven in de hoeveelheid schadelijke emissie die door het autoverkeer wordt uitgestoten. Het rijgedrag (accelereren en decelereren) is bepalend voor de hoeveelheid emissies. Met Utopia kan bewust wat aan de acceleratie en aan het stop-and-go verkeer worden gedaan.

Toepassingen Edit

Utopia is primair gericht op het optimaliseren van een netwerk van verkeersregelinstallaties (VRI's). De kruisingen kunnen worden geoptimaliseerd voor integrale verliestijd of voor verliestijd voor routes of richtingen. Ook kan prioriteit worden gegeven aan openbaar vervoer. Alle inwingegevens worden realtime gebruikt.

Omdat met de ingewonnen gegevens en de data-completion technieken een actueel beeld kan worden gegeven van de verkeersafwikkeling binnen een netwerk, kunnen de gegevens uit Utopia ook worden gebruikt ten behoeve van actuele verkeersinformatie en dynamisch verkeersmanagement. Zo maakt bijvoorbeeld MatriX, het dynamisch verkeersmanagement systeem van Peek Traffic, gebruik van de gegevens uit Utopia.

Om het effect van een Utopia-installatie te beoordelen, is het mogelijk om regelingen met Utopia met behulp van microsimulatie door te rekenen.

Referentieprojecten Edit

Utopia wordt op grote schaal toegepast in Rome, Turijn, Bologna en Milaan, in enkele Scandinavische landen en in Roemenië en Polen. In Nederland wordt Utopia op kleinere schaal toegepast in Helmond (over 2-3 jaar stadsdekkend), Eindhoven (circa 30 kruisingen), Den Bosch, Schiphol en de provincie Utrecht (Nieuwegein, Veenendaal en Rhenen).

Bronnen Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki