WikiaDe informatie in dit artikel is grotendeels gebaseerd op een interview met Vialis en de produktinformatie

De Vialis Traffic Factory (VTF) verzamelt, bewerkt en presenteert verkeersinformatie van het hoofdwegennet, het onderliggend wegennet en het stedelijk wegennet. Voor de inwinning van de verkeersgegevens maakt de VTF (ook bekend onder de oude naam ViaContent) met name gebruik van bestaande verkeersregelinstallaties. Met behulp van een online model worden de ingewonnen gegevens bewerkt tot een actueel verkeersbeeld. Al naar gelang de toepassing waarvoor de informatie wordt gebruikt, presenteert Vialis de gegevens in real time of achteraf in de vorm van statistische informatie.

Wat is de Vialis Traffic Factory?Edit

De Vialis Traffic Factory (VTF) is een systeem dat verkeersinformatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau verzamelt, bewerkt en presenteert. In de VTF worden de ruwe ingewonnen gegevens met behulp van een online verkeersmodel bewerkt. Met behulp van deze bewerking wordt de kwaliteit van de ingewonnen gegevens verbeterd. Zo komt ook informatie beschikbaar over de locaties waarvan geen monitoringssgegevens beschikbaar zijn. Ook wordt met behulp van algoritmes extra informatie verkregen, zoals reistijden. De bewerkte informatie kan onder meer worden gebruikt voor dynamisch verkeersmanagement, beleidskeuzes, maatregel voor het sturen van de verkeersstromen en als hulp bij ruimtelijke ordeningsprojecten. Daarnaast is de VTF-informatie de basis voor actuele verkeersinformatie via internet, mobiele telefoons, routenavigatiesystemen of DRIP's langs de weg.

VTF


De Vialis Traffic Factory (VTF) is een initiatief van Vialis, één van werkmaatschappijen van Koninklijke VolkerWessels.

Werking Vialis Traffic FactoryEdit

InwinningEdit

De Vialis Traffic Factory (VTF) maakt voornamelijk gebruik van monitoringsgegevens, die worden ingewonnen met bestaande verkeersregelinstallaties (VRI’s). In de diverse typen VRI’s van Vialis wordt een zogenaamde Traffic Data Monitor (TDM) geplaatst. De TDM leest de gegevens van de VRI’s uit en zendt deze via een GPRS-netwerk of met een vast netwerk via de beheerscentrale naar de VTF-centrale. Uit de VRI’s worden elke vijf minuten de tellingen en groentijden opgehaald en opgeslagen.

Naast de gegevens uit de VRI’s worden ook met andere meetsystemen gegevens over de verkeersstromen ingewonnen om de witte vlekken in het netwerk op te vullen. Deze gegevens worden ingewonnen met detectiesystemen die aangesloten worden op de zogeheten Viking wegkantsystemen van Vialis. Vialis maakt hiervoor gebruik van radardetectoren, inductielussen en kentekenherkenning. De Viking wegkantsystemen verzorgen de verwerking van de signalen uit de detectiesystemen en de communicatie naar de VTF. Ook worden soms extra koplussen of tellussen op de VRI’s aangesloten. Indien de opdrachtgever dat wenst, biedt de VTF ook de mogelijkheid om andere meetsystemen als bijvoorbeeld floating car data aan de VTF te koppelen.

Met de VTF worden zowel gegevens ingewonnen van het hoofdwegennet, het onderliggend wegennet en het stedelijk wegennet.

BewerkingEdit

In de VTF-centrale worden de ingewonnen gegevens bewerkt. Voor de bewerking wordt gebruik gemaakt van het real-time verkeersmodel Visum Online van de Duiste firma PTV. Vialis heeft dit softwarepakket uitgebreid en aangepast, zodat het kan werken op basis van data die onder meer door VRI’s wordt ingewonnen. Het verkeersmodel vormt een weergave van het betrokken wegennet en bevat onder meer de belangrijkste wegen, de lengtes daarvan, de maximale snelheden, de afslagen en de capaciteiten. Daarnaast wordt in het model gebruik gemaakt van herkomst- en bestemmingsmatrices, die de behoefte aan mobiliteit weergeven. Doordat gebruik wordt gemaakt van een verkeersmodel en de bijbehorende algoritmes, kan ook informatie worden gegeven over de wegvakken waar geen monitoring plaatsvindt. Het systeem is in staat om intensiteiten en snelheden te berekenen van de niet-bemeten wegvakken op basis van de wegenstructuur, de inwindata en de herkomst- en bestemmingsmatrices. Door de ingewonnen data in het model in te voeren, is het mogelijk om te voorspellen hoe en in welke intensiteiten het verkeer zich voortbeweegt over het verkeersnetwerk. Zo wordt een breed en tegelijk gedetailleerd verkeersbeeld met verkeersintensiteiten, snelheden, reistijden en restcapaciteiten verkregen.

In de VTF-centrale worden de gegevens meestal als vijf minuten geaggregeerde bestanden opgeslagen in een database. Er kan ook voor worden gekozen om het aggregatieniveau in te stellen op bijvoorbeeld 1 minuut, dit wordt veel toegepast bij reistijden en MoniCa. Eens in de zoveel tijd worden rapportages opgesteld voor statistische doeleinden. Deze rapportages kunnen periodiek, maar ook realtime worden gegenereerd.

Afhankelijk van de hoeveelheid meetpunten in relatie tot de omvang van het gebied waarvoor de voorspelling moet worden gegeven, is voor reistijden een nauwkeurigheid van ongeveer vijfentachtig procent haalbaar (Bron: Interview Vialis). Wel moet er rekening mee worden gehouden dat er een spreiding is van ongeveer 30% in de werkelijke reistijden van de indivuele voertuigen op het traject.

ServicesEdit

De bewerkte gegevens kunnen worden gebruikt voor verschillende toepassingen. Zo zijn de gegevens online beschikbaar voor onder meer actuele verkeersinformatie op bijvoorbeeld internet. Daarnaast wordt de informatie opgenomen in een uitgebreide rapportage voor wegbeheerders en beleidsmakers. Ook kunnen de ruwe data worden doorgestuurd, bijvoorbeeld als input voor een kwaliteitscentrale.

De informatie kan via diverse middelen van datacommunicatie en in de gewenste vorm naar een provider worden gestuurd. Na bewerking en verrijking kunnen ze via verschillende media aan de gewenste doelgroepen beschikbaar worden gesteld. Voorbeelden hiervan zijn internet, WAP, i-mode, SMS, navigatiesysteem, DRIP's etcetera. Met behulp van algoritmes kunnen de ingewonnen gegevens worden bewerkt tot reistijden, die vervolgens voor actuele verkeersinformatie en dynamisch verkeersmanagement kunnen worden gebruikt.

ToepassingenEdit

Drie voorbeelden van toepassingen:

Verkeersmonitoring voor beleid (overheid als doelgroep)Edit

Met behulp van de VTF-informatie kan een goed beeld worden verkregen van de mobiliteit, zowel binnen het gebied dat de wegbeheerder beheert als over de grenzen van zijn beheergebied heen. De historische analyses kunnen onder meer worden gebruikt om beleid te maken en te evalueren. Zo geeft de ingewonnen informatie onder meer inzicht in de benutting en de restcapaciteit van bepaalde weggedeelten.

Verkeersmonitoring voor actuele verkeersinformatie (consument als doelgroep)Edit

Met behulp van de VTF-informatie kan frequente en gedetailleerde informatie over de verkeersafwikkeling worden ingewonnen. Met behulp van deze informatie kunnen de weggebruikers worden geïnformeerd over de actuele verkeerssituatie. Deze informatie kan zowel thuis/op het werk via internet worden aangeboden als onderweg via navigatiesystemen, DRIPs of communicatiemiddelen.

Verkeersmonitoring voor logistieke planning (bedrijven als doelgroep)Edit

(Actuele) verkeersinformatie biedt ook voor logistieke bedrijven interessante mogelijkheden. Zo kan met behulp van de verkeersgegevens de levering van goederen optimaal worden gepland. De verkeersinformatie van VTF kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het logistieke proces te verbeteren en de efficiency te verhogen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mogelijkheden om de just-in-time levering te optimaliseren.

ReferentieprojectenEdit

Met het project Monitoring Zuidoost wint de gemeente Amsterdam verkeersgegevens in, via data-inwinapparatuur in 15 verkeersregelinstallaties. Met het model van Vialis worden gegevens bewerkt tot actuele verkeersinformatie.
In het stadsgewest Haaglanden wordt de monitoring, verwerking en distributie van verkeersinformatie verzorgt door het consortium TripleVia. Voor de inwinning van de gegevens wordt gebruik gemaakt van verschillende inwinsystemen.
  • Verkeersmonitoring in Almere
De Gemeente Almere past het monitoringssysteem van Vialis toe voor het verkrijgen voor verkeersinformatie voor de toepassing van verkeersmanagement. De data wordt verkregen uit de reeds aanwezige systemen op het wegennet, met name de VRI's.
Binnen het MoRo-project richt de gemeente Rotterdam zich op het structureel inwinnen van verkeersgegevens. In het project is een afweging gemaakt tussen het meten van reistijden met kentekenherkenning en een netwerksysteem dat gebruik maakt van gegevens uit de verkeersregelinstallaties (VTF).
  • Verkeersmonitoring in Utrecht
De gemeente Utrecht maakt voor het monitoren van het verkeer gebruik van de VTF. Het uiteindelijke doel is dat in de stad 110 VRI's worden aangesloten op het model en dat informatie wordt ingewonnen voor zowel intern gebruik als voor verkeersinformatie aan de weggebruiker.

BronnenEdit