WikiaWat zijn uw ervaringen met regionale monitoring? Edit

(uitwerken in groepjes)

 • Bij welk(e) verkeersmonitoringsproject(en) of proces(sen) bent u betrokken (geweest)?
 • Kunt u het project / proces kort beschrijven?
 • Wat zijn uw ervaringen m.b.t.
 • Doelstellingen (zijn ze helder? zijn ze gerealiseerd?)
 • Organisatie (welke partijen? Is samenwerking effectief?)
 • Kwaliteit van de data (zijn ze bruikbaar voor het doel?)
 • Is er voldoende draagvlak bij bestuurders en anderen?
 • Is informatie over hoe zo’n soort project / proces verloopt of kan worden opgezet voldoende aanwezig? Wat zijn daarbij uw bronnen?
 • Zijn er andere opvallende punten te melden?

Groep 1: Monitoring Zuid-Holland Edit

 • Doel: totaalbeeld gebied (is bereikt)
 • door integratie verkeersgegevens div. wegbeheerders
 • vervolgvraag: wat gaan we ermee doen?
 • Partijen: PZH, RWS
 • draagvlak aanvankelijk moeizaam, later goed
 • Technieken: road-side radar + floating car data (MTS)
 • Kwaliteit data: zie TNO-rapport
 • Lesson learned: meer functioneel uitvragen

Groep 1: Monitoring Amsterdam Edit

 • Visie op Monitoring A’dam geconcretiseerd in Monitoringsysteem Zuid-Oost (MOZO)
 • Informatiebron: stedenbezoeken buitenland
 • Wat wil je weten?
 • Welke systemen zijn er? Voor- en nadelen?
 • Doel: onderzoeken of de techniek werkt
 • Systeem wordt uitgebreid (meer VRI’s, info-diensten)
 • Datakwaliteit: redelijk
 • Beheerskosten: laag; draagvlak: hoog
 • Twee nieuwe tender in voorbereiding
 • data warehouse Amsterdam (nog geen budget),
 • Monitoring corridors (max. 7 corridors, 10 kenteken-herkenningscamera’s per corridor; uitvoering start dit najaar)

Groep 2: Projecten Edit

 • Monitoring verkeersafwikkeling tijdens ombouw A2 Eindhoven – Den Bosch
 • Bedoeld om maandelijks of wekelijks maatregelen te nemen ter beperking van overlast
 • Nieuwe inwintechnieken: FCD / GSM
 • uitproberen / evalueren
 • vaststellen functioneren integraal wegennet HWN/OWN
 • Geïntegreerde verkeersmonitoring Prov. NB
 • info prov. wegen on-line brengen (afgeschermd internet)
 • uitproberen
 • leren hoe wegen functioneren
 • primair bedoeld t.b.v. verkeersmanagement
 • Monitoring effect Ring Antwerpen (NB)
 • doel: verkeersproblematiek inzichtelijk maken
 • vooral intensiteiten (wekelijks / maandelijks)
 • Monitoring BBZOB is in startfase (halverwege statistisch en real-time); info T. Vlemmings
 • Regelscenario’s
 • Reistijden Tilburg
 • combinatie VRI-data en verkeersmodel
 • zie artikel in Verkeerskunde

Groep 2: Organisatie, kwaliteit, etc. Edit

 • Organisatie:
 • Meeste projecten uitgevoerd door 1 organisatie
 • Bij weggebonden systemen heb je elkaar nodig voor inwinning
 • Bij Floating car data heb je elkaar in principe niet nodig voor inwinning, maar meestal wel voor de toepassing
 • Vraag: hoe kom je van data-inwinning naar betekenisvolle informatie voor de operator?
 • Hieraan aandacht besteden in Handboek
 • Kwaliteit data:
 • Optimale afstand tussen lussen (nog dichter bij elkaar)
 • Nog lastig te definiëren doordat toepassing onduidelijk is
 • Uiteenlopende culturen van wegbeheerders (makkelijk, precies)
 • Weten we voldoende van de eisen / wensen van de reiziger?
 • Hoe kom je tot voldoende betrouwbare voorspellingen?
 • De voorspelling kan de werkelijkheid beïnvloeden
 • Draagvlak: wisselend; bestuurlijke voortrekker nodig

Groep 3: Projecten Edit

 • Regelscenario’s Delft (Hart rond Delft), Rotterdam
 • RegioLab Delft
 • PRIS Delft
 • Dynamisch OV reisinfo systeem Delft (DORIS)
 • Automatische tellingen VRI’s (Delft)
 • Periodieke en projectgebonden telingen
 • Monitoring Rotterdam
 • Smart ways to inform on flows of traffic (SWIFT, Rotterdam)(voorloper van ViaContent)
 • Rotterdamse inwinning op OWN (RIO)
 • BISTRO R’dam (real-time voorspellingen o.b.v. VRI-data)
 • ICT in bereikbaarheid (Haaglanden)

Groep 3: Regelscenario’s Edit

 • Monitoring t.b.v. (automatisch) aansturen van maatregelen / personen in regelscenario’s
 • Ook t.b.v. (wekelijkse) evaluatie
 • 'Voorspelling' van te verwachten situaties en gevolgen voor inzet scenario’s, te nemen maatregelen en aan te sturen personen
 • KLPD op straat van belang (ogen & oren, ook beoordeling werking scenario’s)
 • Samenwerking positief
 • Inspecteur van Dienst
 • Wegverkeersleiders
 • Operationeel verkeerskundige
 • VRI’s, TDI’s, lussen op afritten, signalering

Groep 3: Ervaringen Edit

 • Gebrek aan open standaards (protocollen, interfaces)
 • Te hoge (kwaliteits-)eisen bij inventarisatie van informatiebehoeften
 • Juridische belemmeringen
 • bij registratie (kentekens)
 • bij distributie en gebruik van informatie (TIC)
 • EU richtlijn, WOB en contracten met service providers: RWS mag geen reisinfo geven, overige overheden wel (geen contracten). Van belang wegens o.a. doelen ven lagere overheden o.g.v. leefbaarheid e.d.
 • Verschillende doelen van wegbeheerders bij samenhangend verkeersmanagement
 • lokale beheerders heben gedetailleerder infobehoefte
 • problemen bij definitie van relevante inwingegevens

Groep 3: Meer ervaringen; verwachting van Handboek Edit

 • Beheer & onderhoud vaak niet goed geregeld
 • Monitoring gerealiseerd i.h.k.v. een proefproject
 • Je wilt vaak functioneel aanbesteden
 • maar hebt daarmee te weinig ervaring en dan brengt het risico’s met zich mee (maar 1 aanbieding, hoge kosten, vraag onvoldoende eenduidig gedefinieerd, etc.)
 • Handboek moet juridische paragraaf bevatten
 • vooral wat wél kan & mag
 • en waar je bij bepaalde typen systemen speciaal aan moet denken

Groep 4: DVM Alkmaar Edit

 • Doel: Monitoren t.b.v. aansturing DVM-maatregelen
 • Partijen: RWS NH, Prov. NH, Gem. Alkmaar
 • Aanpak: Monitoring-net op prov. wegen geënt op RWS-monitoringsysteem (duur -> lage dichtheid -> storingsgevoelig)
 • Prototype RTM stuurt maatregelen aan maar was niet transparant -> stekker eruit
 • Lessons learned:
 • Geen ontwikkeltraject in implementatieproject meenemen
 • Relatie tussen data en aansturing DVM moet transparant zijn
 • Beheer over grenzen heen zorgt voor veel problemen
 • Interesse bestuur in maatregelen / effecten, niet in monitoring
 • Eisen / wensen zijn belangrijk, markt kan passende monitoring leveren

Groep 4: Beter Bereikbaar Vallei Edit

 • Doel: sturen van verkeer op basis van regelstrategie
 • Probleem: geen goed inwinsysteem beschikbaar om referentiekader te toetsen
 • Wordt dus ad hoc gedaan
 • Monitoring is voor bestuurder niet belangrijk
 • Bestuurder wil meteen maatregelen op straat zien
 • Monitoring is niet zichtbaar

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki